Informació general i condicions de venda

 

Informació general

 

Aquest avís i informació legals (d’ara endavant, l’"avís legal") regula l’ús del servei de la botiga d’Internet "www.agroquimicaolle.com" (d’ara endavant, la "botiga"). Et recomanem que llegeixis atentament aquestes condicions abans de fer-ne ús.

Per complir allò que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

I.- Usuaris

 

L’accés a i/o l’ús de la Botiga atribueix a qui el fa la condició d’usuari, i accepta, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquestes Condicions generals, com també les Condicions de venda quan faci una compra a través de la Botiga.

Així mateix, la utilització de la botiga està sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions, que Agroquímica Ollé fa avinents a l’usuari en la mesura que substitueixin, completin i/o modifiquin aquestes condicions.

Agroquímica Ollé pot modificar aquestes Condicions generals o les Condicions particulars que s’apliquin a un servei o contingut, cosa que es publicarà a la botiga mitjançant l’avís corresponent. Les modificacions no s’apliquen amb caràcter retroactiu i entren en vigor a partir de la data en què es publiquen. Si no acceptes les condicions modificades d’un servei, has de deixar d’utilitzar-lo. Et recomanem que consultis, periòdicament, les condicions d’ús de la botiga.

II. Ús de la pàgina web, serveis i continguts

 

La prestació dels serveis per part de Agroquímica Ollé té un caràcter gratuït per als usuaris.

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la subscripció o el registre previs dels usuaris. No obstant això, Agroquímica Ollé pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis al fet d’emplenar el registre d’usuari corresponent o a l’emplenament de formularis. En qualsevol cas, el registre s’ha de fer de la manera que s’indica expressament al servei mateix o a les Condicions particulars que el regulin, i l’usuari ha de facilitar informació veraç i mantenir actualitzada, en tot moment, la informació que faciliti. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a Agroquímica Ollé l o a tercers per la informació que faciliti.

L’usuari es compromet a utilitzar el web i els seus serveis i continguts sense contravenir el que es disposa en aquest avís legal i les condicions que el complementin, el modifiquin o el substitueixin, la legislació vigent, la bona fe, els usos acceptats generalment i l’ordre públic. Així mateix, es prohibeix fer servir el web amb finalitats il•lícites o lesives contra Agroquímica Ollé o qualsevol tercers, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), se’n prohibeix:

III. Responsabilitat de l’usuari per danys i perjudicis

 

L’ús de la botiga s’ha de fer sota la responsabilitat única i exclusiva de l’usuari, i Agroquímica Ollé queda exonerada, expressament, dels danys i/o els perjudicis que causin a l’usuari o a tercers per aquest ús en contra del que s’estableix en aquest avís legal i les Condicions particulars que en cada cas siguin aplicables. Aquesta responsabilitat s’estén a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de qualsevol contrasenya o semblants assignades per accedir a la botiga, si és el cas, o a qualsevol dels seus serveis.

Sens perjudici d’això, Agroquímica Ollé es reserva el dret de denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar prèviament l’accés a la botiga als usuaris que incompleixin aquestes Condicions generals, o les particulars que siguin aplicables en cada cas.

IV.-Modificació unilateral

 

Agroquímica Ollé pot modificar unilateralment i sense avís previ, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i el disseny de la botiga, com també modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús de la botiga.

V. Hiperenllaços

 

V.1.

Les persones o les entitats que pretenguin fer o facin un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’internet a qualsevol de les pàgines de la botiga d’Agroquímica Ollé s’han de sotmetre a les condicions següents:

V.2.

La botiga pot posar a disposició dels usuaris connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a funció exclusiva facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis a internet, sense que en cap cas es pugui considerar un suggeriment, una recomanació o una invitació per visitar-los. Agroquímica Ollé no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, els serveis, les informacions i les manifestacions disponibles als llocs web esmentats.

Agroquímica Ollé no assumeix cap mena de responsabilitat, ni tan sols de manera indirecta o subsidiària, pels danys i els perjudicis de tota mena que es puguin derivar de l’accés, el manteniment, l’ús, la qualitat, la licitud, la fiabilitat i la utilitat dels continguts, les informacions, les comunicacions, les opinions, les manifestacions, els productes i els serveis existents o oferts als llocs web que no gestioni Agroquímica Ollé i que siguin accessibles a través de la botiga d’Agroquímica Ollé.

VI.- Protecció de dades de caràcter personal - Política de privacitat d’Agroquímica Ollé.

 

Agroquímica Ollé pot recollir en diversos formularis de la botiga dades personals i informació dels usuaris per emmagatzemar-la i fer-la servir en relació amb aquest usuari. Les dades que facilitin els usuaris s’incorporen a un fitxer automatitzat titularitat d’Agroquímica Ollé, amb domicili a Francesc Samaranch, 6, 08750, Barcelona de què es tracti (d’ara endavant, “responsable del fitxer”). En cada un dels formularis en els quals es recullin dades de caràcter personal, l’usuari rebrà del responsable del fitxer informació detallada sobre el tractament, la finalitat, l’ús de les dades, el caràcter obligatori o facultatiu de les respostes, les conseqüències de la negativa a proporcionar-les i, en general, de totes les mencions que requereix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal. El responsable del fitxer es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris d’acord amb el que estableix la normativa aplicable i, en particular, (i) a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l’usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la navegació a la botiga. No obstant això, el responsable del fitxer pot revelar les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació de l’usuari quan l’hi demanin les autoritats públiques en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes legítimament i d’acord amb les disposicions que siguin aplicables; (ii) a adoptar les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzat a aquestes dades. Sens perjudici d’això, a causa de les condicions de seguretat actuals a Internet, el responsable del fitxer no pot garantir l’ús il•lícit de la informació dels usuaris per part de tercers. En conseqüència, ni Agroquímica Ollé ni el responsable del fitxer garanteixen ni assumeixen cap responsabilitat pels danys i els perjudicis, de qualsevol naturalesa, que es puguin derivar de l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat o l’ús il•lícit de la informació dels usuaris per part de tercers. L’usuari es compromet a mantenir les dades proporcionades al responsable del fitxer degudament actualitzades. L’usuari és responsable dels danys i els perjudicis que Agroquímica Ollé i/o tercers puguin partir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades.

L’usuari pot, en qualsevol moment, exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició al tractament de les dades personals, mitjançant una comunicació escrita enviada Josep Ollé Jorda, Francesc Samaranch,6, 08750 , Molins de Rei, Barcelona.

VII.- Exclusió de garanties i responsabilitat

 

Agroquímica Ollé no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin procedir de:

VIII.- Durada

 

La durada de la prestació del servei de la Botiga és de caràcter indefinit.

Sens perjudici d’això, Agroquímica Ollé es reserva el dret d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei de la botiga o de qualsevol dels serveis i/o els continguts que l’integren, en els mateixos termes que es recullen a la condició tercera.

IX. Propietat industrial i intelectual

 

Totes les marques, els noms comercials o els signes distintius de qualsevol mena que apareixen a la botiga són propietat d’Agroquímica Ollé o de tercers, sense que es pugui entendre que l’ús o l’accés a la botiga i/o als serveis atribueix a l’usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius esmentats.

Així mateix, els continguts són propietat intellectual d’Agroquímica Ollé o de tercers, i no es poden entendre cedits a l’usuari, en virtut del que s’estableix en aquest avís legal, cap dels drets d’explotació que hi ha o que hi pugui haver sobre aquests continguts més enllà del que és estrictament necessari per a l’ús correcte de la botiga i dels serveis.

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat industrial i intellectual, en cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus drets legítims per la introducció d’un contingut determinat a la botiga, ha de notificar aquesta circumstància a Agroquímica Ollé i indicar-hi:

Les marques incloses a la Botiga estansubjectes a la legislació aplicable en matèria de propietat industrial, i se’n prohibeix la reproducció o l’ús sense l’autorització del titular.

Qualsevol citació o referència a drets de propietat industrial de tercers que inclogui la botiga implica que Agroquímica Ollé reconeix els drets de propietat industrial i intel•lectual corresponents a favor dels titulars, i el fet que s’incloguin a la botiga, o s’hi faci referència, no implica que Agroquímica Ollé, a qui s’ha autoritzat degudament per incloure’ls-hi i citar-los d’acord amb el que s’estipula a la normativa vigent, hi tingui cap dret ni responsabilitat, i no es pot considerar aquesta inclusió com un patrocini o una recomanació de les marques referides per part d’Agroquímica Ollé.

Els drets de propietat intellectual del web www.agroquimicaolle.com, com també de qualsevol dels elements susceptibles de consideració d’obra sota la normativa de propietat intellectual, pertanyen únicament i exclusivament a Agroquímica Ollé, de manera que és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual.

En qualitat de titular únic dels drets de propietat intel·lectual de la botiga, correspon a Agroquímica Ollé exercir exclusivament els drets derivats de la titularitat del lloc web www.agroquimicaolle.com i, en conseqüència, atorgar qualsevol autorització per exercir qualsevol activitat derivada dels drets d’explotació i, en particular, el dret de reproducció, el dret de comunicació pública, el dret de distribució, el dret de posada a disposició del públic o el dret de transformació, sigui quin sigui el format que es faci servir.

La legitimitat dels drets de propietat intellectual o industrial que corresponen als continguts aportats per tercers és responsabilitat exclusiva d’aquests tercers.

X.- Accessibilitat

 

Agroquímica Ollé vol que totes les persones puguin accedir a la botiga, independentment de la discapacitat, condició o equipament tecnològic que puguin tenir. Per això, ha pres diverses mesures:

XI.- Legislació aplicable i jurisdicció

 

Aquestes Condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

Agroquímica Ollé i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals del domicili de l’usuari per a totes les qüestions que es puguin suscitar o les accions que es puguin exercitar derivades de la prestació del servei de la botiga i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, l’aplicació, el compliment o l’incompliment del que s’estableix aquí. En el supòsit que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Agroquímica Ollé i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals de Barcelona.

Política de devolucions
 

Es poden produir les situacions següents en el procés de devolució d’una comanda:

• L’article que he rebut ha patit danys durant el transport
 

Quan es rebi una comanda, cal que el client s’asseguri que el producte no ha patit danys durant el transport.

El paquet rebut s’ha de presentar, externament, en bon estat. En cas contrari, el client ha d’anotar aquest fet a l’albarà del transportista, refusar la tramesa i notificar-ho per escrit en el termini de 24 hores des de la recepció de la comanda a agroquimica@agroquimicaolle.com

Si no té símptomes exteriors d’haver patit cap dany durant el transport, una vegada signat l’alabarà del transport el client ha d’obrir la comanda i comprovar la mercaderia. En casos de deteriorament del producte o falta de conformitat a causa del transport (que no siguin manifestos en el moment del lliurament), ho ha de notificar en el transcurs de les 24 hores posteriors a la recepció de la comanda per escrit a agroquimica@agroquimicaolle.com

Qualsevol trencament o desperfecte patit en la comanda a causa del transport s’ha de comunicar en el termini de 24 hores després de la recepció de la comanda a l’agroquimica@agroquimicaolle.com

És imprescindible que el client segueixi les instruccions per a la devolució que se li indiquin des de agroquimica@agroquimicaolle.com

Les despeses de tramesa només es reemborsen en cas de dany en la comanda o de tramesa errònia.

• L’article que he rebut no em satisfà i he decidit tornar-lo (desistiment de compra)
 

Si el client no en queda satisfet, disposa de 7 dies hàbils des de la recepció de la comanda per poder tornar-lo. Per fer-ho cal que el client escrigui a agroquimica@agroquimicaolle.com

És imprescindible que el client segueixi les instruccions per a la devolució que se li indiquin.

La comanda ha d’estar en perfectes condicions, en l’embalatge original, sense obrir ni desprecintar i amb la documentació, els accessoris o els regals inclosos, si és el cas. Després de comprovar-ne l’estat, se’n torna l’import al client, en el termini de 7 dies hàbils, conforme a la mateixa modalitat de pagament utilitzada pel client.

El client assumeix les despeses de transport derivades de la devolució, les quals han de ser equivalents a les despeses de tramesa.

Les despeses de tramesa només es reemborsen en cas de dany en la comanda o de tramesa errònia.

• Productes que no admeten devolució
 

Per motius de seguretat i higiene, els productes peribles i els aliments no envasats no admeten devolució.

Condicions de compra

 

Comprar a través de l’agroquimicaolle.com és molt fàcil. N’hi ha prou de registrar-se a la nostra botiga, triar el producte que es vol, incloure’l al carretó electrònic i abonar l’import que correspongui a través del pagament mitjançant targeta bancària.

Recomanem llegir atentament aquestes condicions abans de fer una comanda.

Quan fa servir aquesta pàgina web o hi fa una comanda, l’usuari declara conèixer aquestes condicions, les accepta i consent quedar-hivinculat, per la qual cosa si l’usuari no està d’acord amb el contingut íntegre de les condicions no ha de fer la compra.

Aquestes condicions es poden modificar en qualsevol moment; les condicions vigents són aplicables en el moment de la compra. Si alguna d’aquestes condicions es declara invàlida, nulla o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entén exclosa sense que la declaració pugui afectar la validesa ni l’exigibilitat de la resta de les condicions.

1. Identificació del venedor

 

Només s’admeten compres amb destinació la Península (excloent-ne tercers països, Melilla i les Canàries,).

2. Com es compra

 

Per fer una compra a través d’aquesta botiga, l’usuari pot navegar per la botiga virtual i triar, dins de les seccions habilitades, els productes que li interessin. La compra exigeix que l’usuari es registri a la botiga.

Clicant el producte seleccionat, l’usuari en pot obtenir informació sobre les característiques i, en cas de productes alimentaris, a més, sobre l’origen, la marca i les especificacions. Una vegada triat, només cal prémer “Afegir al carretó”.

Quan hagi seleccionat tots els productes que es volen adquirir, ha de clicar el botó “Confirmació de la comanda”, on apareix l’import total i el resum de la compra. Si el client encara no està registrat, és el moment en què se li demana el registre. En tot moment, al carretó electrònic, l’usuari pot comprovar els articles seleccionats i l’import total.

Quan es fa una comanda, Agroquímica Ollé remet un correu electrònic a l’adreça que ha facilitat l’usuari, en què se li confirma la recepció de la comanda. Així mateix, es pot consultar l’estat de la comanda, en tot moment, al nostre lloc web.

L’usuari pot cancel·lar la comanda, sense cap cost, mentre estigui pendent o en preparació.

El preu, la disponibilitat i les altres condicions i característiques de cada producte són les que apareixen a la pàgina web en el moment de fer la sollicitud de compra, tret d’error manifest. En cas d’error manifest sobre el preu o qualsevol altra característica d’un producte, s’ha de comunicar aquesta circumstància a fi que el client decideixi si continua la compra en les condicions reals que se li hagin comunicat o bé si la cancel·la, cas en què Agroquímica Ollé ha de procedir a restituir qualsevol import que hagi abonat. La remissió de confirmació automàtica de la recepció de la comanda no valida condicions de preu o característiques errònies. Agroquímica Ollé no queda obligada a tramitar compres en les quals hi hagi un error manifest en la informació facilitada.

La compra de certamens d’articles està subjecta a algunes condicions especials (productes peribles, aliments no envasats, begudes alcohòliques):

3. Preus i pagament

 

El preu dels articles en venda s’indica en cada moment al nostre lloc web.

Tots els preus inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Els preus indicats per als articles no inclouen les despeses de transport, embalatge i assegurança.

El resum final de la compra identifica l’article o els articles adquirits i el preu total (incloent-hi transport).

L’import de la comanda més les despeses de tramesa es carreguen al compte de l’usuari en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, una vegada s’hagi comprovat l’autenticitat de les dades comunicades. Agroquímica Ollé fa servir sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primera línia en comerç electrònic, amb l’objectiu d’oferir la màxima seguretat. En aquest sentit, les dades confidencials del pagament es transmeten directament i de manera encriptada a l’entitat financera corresponent, per garantir la confidencialitat de tota la informació que se’ns remeti, tant relativa a la identitat de l’usuari com a la informació de la seva targeta de crèdit.

4. Disponibilitat dels productes

 

Quan la comanda es processi, en cas de falta de disponibilitat d’un producte Agroquímica Ollé ho ha de comunicar a l’adreça de correu facilitada tan aviat com pugui.

5. Lliuraments

 

A fi d’evitar incidències en el lliurament (com ara adreces errònies, absències al domicili, etc.), és imprescindible emplenar correctament el formulari de compra, i és recomanable facilitar un telèfon de contacte a la casella corresponent. 

6. Limitacions a la compra

 

La compra de productes a través de la pàgina web d’Agroquímica Ollé es troba subjecta a un seguit de limitacions: (i) no es permet la compra d’articles per part de menors d’edat, i (ii) la compra dels productes no està permesa per a la revenda posterior.

7. Responsabilitat d’Agroquímica Ollé i garanties del client

 

Agroquímica Ollé no és responsable de (i) qualsevol pèrdues o danys patits pels articles que no siguin atribuïbles a cap incompliment per part seva, ni (ii) qualsevol endarreriments en el lliurament, sempre que no siguin atribuïbles a cap incompliment per part seva.

El client, en la condició de consumidor, queda emparat per les garanties que li reconeix la normativa en vigor en cada moment.

De manera addicional, el client podria tenir dret a qualsevol altra garantia comercial atorgada, directament, pel fabricant del producte objecte de compra, de la qual s’ha d’informar, incloent-hi els seus termes i condicions, a la documentació annexa al producte.

Agroquímica Ollé no és responsable del compliment de les obligacions previstes a la garantia comercial oferta per tercers.

8. Llei aplicable

 

Aquestes condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb la llei espanyola.

Versió 1 [10 desembre 2012]

 

 

Confidencialitat i protecció de dades
 

Agroquímica Ollé garanteix la confidencialitat de la informació que se’ns faciliti durant el procés de compra, en tot moment.

No obstant la garantia de confidencialitat que proporciona Agroquímica Ollé, és responsabilitat del client la custòdia del seu nom d’usuari i la contrasenya per impedir l’accés de tercers a aquestes dades.

El procés de compra exigeix el registre del client a la Botiga, mitjançant el qual el client pot triar un nom d’usuari i una contrasenya. Això evitarà que, en endavant, hagi de tornar a emplenar les dades necessàries per fer una comanda.

Les dades aportades, amb caràcter obligatori i/o voluntari, pels usuaris s’incorporen a un fitxer informatitzat responsabilitat de Josep Antoni Ollé Jordà,amb domicili a Molins de Rei, Francesc Samaranch, 6, 08750, Barcelona, amb la finalitat de gestionar la compra. L’usuari es pot adreçar, en tot moment, a Josep Antoni Ollé Jordà per exercitar els drets d’accés, rectificació, can